سؤال170: آیا ائمه ازدواج موقت كرده اند یا نه؟

پاسخ
در مشروعیت ازدواج موقت كافی است كه قرآن آن را در سوره مباركه نساء، آیۀ 24 آورده است و فرموده است: «فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فریضه» و نیز كافی است بدانیم كه تا زمان عمر بن خطاب صحابه عدول از آن بهره می گرفتند و اگر امری نامشروع بود صحابه پیامبر گرد حرام نمی گشتند تا این كه عمر از آن نهی كرد. حالا خواه ائمه شیعه انجام داده باشند یا نه این كار تأثیری در حكم خدا ندارد. با وجود تصریح قرآنی و روایات متواتر در مشروعیت ازدواج موقت در زمان پیامبر نیازی به مسأله دیگر نیست.