سؤال169: پیامبران به توحید و اخلاص دعوت می كردند نه به ولایت علی، و اگر چنین ولایتی هست چرا تنها شیعیان آن را نقل كرده اند؟

سؤال169
شیعیان می گویند كه هیچ پیامبری نبوده مگر آن كه به ولایت دعوت كرده است، به شیعه گفته می شود كه پیامبران به توحید و اخلاص دعوت می كردند نه به ولایت علی، و اگر چنین ولایتی هست چرا تنها شیعیان آن را نقل كرده اند؟
پاسخ
از قدیم الایام گفته اند: ‌اثبات چیزی، چیزی دیگر را نفی نمی كند، صحیح است كه پیامبران به توحید و یكتا پرستی دعوت می كردند، ولی دعوت آنها منحصر به این نبود، آنها به دهها چیز دعوت می كردند، و یكی از آنها توحید بوده نه اینكه تنها به توحید دعوت می نمودند، به گواه اینكه حضرت مسیح در عین دعوت به توحید، به نبوت پیامبر اسلام نیز بشارت داد و دعوت كرد.
و امّا اینكه چرا فقط شیعه آن را نقل كرده است، این را باید از خود شما پرسید كه چرا با وجود اسامی ائمه اهل بیت در كتب پیشینیان، تنها شیعه آن را نقل می كند، و شما نقل نمی كنید. شما هرگاه به فضایل اهل بیت می رسید، دست و دلتان می لرزد و می كوشید آنها را تضعیف كنید یا معارضی برای آنها بسازید.
از این گذشته، مقصود دعوت به ولایت آنها نیست، مقصود بشارت از ولایت آنهاست و این مسأله دربارۀ پیامبر كاملاً صادق است. و خداوند به پیامبران پیشین دستور داده كه از نبوت پیامبر خاتم گزارش دهند. در این مورد به سورۀ احزاب آیه 7 مراجعه شود.