سؤال168: در نهج البلاغه آمده كه علی مناجات می كرد و می گفت:‌«اللّهم اغفر لی ما أنت أعلم به منی»اگر مصمم بود، چگونه استغفار است؟

سؤال168
در كتاب نهج البلاغه آمده است كه علی با پروردگارش مناجات می كرد و این دعا را می گفت:‌«اللّهم اغفر لی ما أنت أعلم به منی» اگر مصمم بود، چگونه استغفار است؟
پاسخ
پیامبر اسلام، به اتفاق مسلمانان معصوم از گناه بود خصوصاً پس از بعثت كسی در عصمت او خدشه نكرده است ولی با این حال روزی هفتاد بار استغفار می كرد و فرمود: «و إنّه لیغان علی قلبی و إنّی أستغفر الله كلّ یوم سبعین مرّه»، «من دلم زنگار می گیرد و روزی هفتاد بار استغفار می كنم».
خدا به پیامبر در قرآن دستور استغفار می دهد(1) آیا معنی آن این است كه پیامبر معصوم نیست؟ بزرگان تفسیر و عقاید در مورد این نوع استغفارها بحث های جالب و شیرینی دارند، خصوصاً در مورد كلمات امام در دعایی كه به كمیل بن زیاد آموخت، از همه این ها بگذریم، سخن امام جنبه آموزشی دارد.
پی نوشت ها:
1. غافر/55و محمد/19.