سؤال166: اگر شیخین انسانهای خوبی نبودند، پس پیامبر در تربیت یارانش شكست خورده است، و این بزرگترین توهین به پیامبر است.

سؤال166
اگر شیخین انسانهای خوبی نبودند، پس پیامبر در تربیت یارانش شكست خورده است، و این بزرگترین توهین به پیامبر است، چه می گویید؟
پاسخ
هرگاه یاران پیامبر منحصر به این دو نفر و همفكران آنان بودند، سؤال شما می توانست مطرح شود، ولی پیامبر اكرم قریب یكصد هزار صحابی داشت كه پانزده هزار از آنها با نام و نشان در كتابها ثبت شده اند، و در گذشته گفتیم یاران پیامبر از نظر عقیده و رفتار یكدست نبودند و آن چنان نبود كه همگان محكوم این اقلیتی باشند كه نظر شما را به خود جلب كرده است. این اقلیت خلافت را قبضه كردند، و برخی هم از آنان پیروی كردند ولی برخی دیگر مخالفت كردند، و اكثریتی نیز خاموش ماندند، و اظهار نظر را به مصلحت ندانستند.
اصولاً تكیه بر خلفا، و نادیده گرفتن دیگر یاران پیامبر نوعی اهانت به دیگران است. حال فرض كنید چند نفر انگشت شمار از یاران پیامبر نمرۀ خوبی نگرفته باشند؛ این دلیل بر دیگران نیست. از این گذشته خواص یاران پیامبر منحصر به خلفا نبود، چرا شما از ابوایوب انصاری فاتح روم، عمار یاسر، ابوذر غفاری، ابن تیهان، و سلمان، و عبدالله بن مسعود و عثمان بن مظعون و دهها انسان وارستۀ دیگری كه در غزوات بدر و احد و خندق و خیب و حنین جان باختند، و با خون خود درخت اسلام را سیراب كردند، یاد نمی كنید؟!
پیامبر گرامی انقلاب عظیمی در جهان به وجود آورد، و مسیر تاریخ را دگرگون ساخت، و عظمت انقلاب او در گرو نیك و بد بودن چند فرد معدود نیست كه اگر تاریخ دربارۀ آنان قضاوت كند، اهانت به پیامبر باشد.
فرض كنید معلمی در كلاسی زحمت بكشد، ولی در میان شاگردان، چند نفر معدود موفق به كسب امتیاز نشوند، آیا این اهانت به آن معلم بزرگوار است؟
آیا اگر بد بودن برخی از یاران نشانۀ عدم موفقیت پیامبر است، پس مسألۀ جنگ با مرتدان عرب را چگونه توجیه می كنید. بالأخره همۀ آنها مسلمان بودند ولی بعداً به عقیدۀ شما از اسلام برگشتند. پس پیامبر به عقدیدۀ شما در تربیت خود موفق نبوده است؟!