سؤال163: گروهی ادعا میكند كه قرآن تحریف شده و گروهی که به جای علی ابوبكر را انتخاب كرده اند . چرا شیعه فقط باگروه دوم دشمن است؟

سؤال163
ما با دو گروه مواجهیم گروهی ادعا می كند كه قرآن تحریف شده و به قرآن طعنه می زنند و گروهی گناهشان این است كه به جای علی ابوبكر را انتخاب كرده اند و به این صورت به اهل بیت طعنه می زنند چرا شیعه در مقابل گروه اول ساكت و در مقابل گروه دوم سرسخت است؟
پاسخ
این سؤال تكراری است و ما در گذشته گفتیم هرگز شیعه قائل به تحریف كتاب خدا نیست و عقاید را نباید از كتابهای روایی و حدیثی گرفت، و گرنه صحیحین و كتابهای سنن مشتمل بر یك رشته روایاتی است كه حاكی از تحریف قرآن است، بلكه باید عقیده را از كتب مخصوص به بیان عقاید گرفت كه در آنجا روایات تحقیق و بررسی شده و نظر نهایی استخراج شده است، و در مذهب شیعه در مورد عقاید، روایات متواتر پذیرفته می شود نه اخبار آحاد و نه روایاتی كه با قرآن در تضاد است و روایات تحریف از انسانهای نادرست و فاسد نقل شده كه ما در گذشته اسامی آنها را آوردیم و یكی از آنها احمد سیّاری است كه از نظر شیعه و سنی هر دو به فساد عقیده معروف است. شیعه همان طور كه نسبت به اهانت به اهل بیت(ع) حساسیت نشان می هد در مورد كسانی كه به قرآن طعنه زنند، حساسیت نشان می هد و نشانۀ آن كتابهای تحقیقی است كه در مورد عدم تحریف قرآن نوشته شده مانند: «آلاء الرحمن» نوشته مرحوم بلاغی، و «البیان فی تفسیر القرآن نوشته آیة الله خویی، «صیانة القرآن من التحریف» نوشته مرحوم معرفت و «التحقیق فی نفی التحریف» نوشته آقای سید علی میلانی و بسیاری كتب دیگر.
شما یا از این كتابها خبر ندارید و اگر هم خبر دارید، توان دیدن آنها را ندارید و حاضر به پذیرفتن حقایق نیستید!