سؤال162:اگر انصار دوستان علی بودند و در جنگ صفین در لشكر علی قرار داشتند چرا خلافت را به علی ندادند ؟

سؤال162
علمای شیعه می گویند انصار دوستان علی بودند و در جنگ صفین در لشكر علی قرار داشتند می گوییم اگر چنین است چرا خلافت را به علی ندادند و به ابوبكر سپردند؟
پاسخ
هدف از طرح این سؤال این است كه برساند بر خلافت علی نصی نیست، یادآور می شویم كه در سقیفه آنگاه كه رئیس اوس به رغم میل قبیلۀ خزرج به ابی بكر رأی داد، سروصدای زیادی در میان انصار برخاست، و خزرجیان همگی گفتند: «لا نبایع إلّا علیاً» «جز با علی با كسی بیعت نمی كنیم» و اگر نصی در كار نبود چرا آنان از میان همۀ مهاجران علی را برگزیدند؟
و امّا اینكه چرا با چنین عقیده ای به علی رأی ندادند، علت آن به صورت فشرده چنین است:
اوّلاً: گروهی از همین مهاجر و انصار پیشگامان تشیع بودند و بر ارادۀ خود باقی ماندند و لذا آنگاه كه امام به خلافت رسید تا پای جان در ركاب حضرت جنگیدند.
ثانیاً: ‌گروهی هر چند لب به اعتراض نگشودند ولی همراهی آنها با خلافت به معنی عقیده به آن نبود، بلكه مخالفت در آن شرایط را مصلحت نمی دیدند، زیرا پیرو امام علی بودند كه برای حفظ اسلام، و رفع فتنه سكوت كردند.
حاصل آن كه با این اشكالات كودكانه نص صریح غدیر را كه 110صحابی و 84تابعی نقل كرده نمی توان نادیده گرفت.