سؤال159: اگر‌ خداوند عمر امام مهدی را طولانی كرده، چون همۀ‌ مردم به او نیاز دارند،پس چرا عمر پیامبر را طولانی نكرد ؟

سؤال159
شیعیان می گویند:‌ خداوند عمر امامشان را صدها سال طولانی كرده، چون همۀ‌ مردم به او نیاز دارند.
به آنها می گوییم: پس چرا عمر پیامبر را طولانی نكرد مردم به او نیز نیاز داشتند؟
پاسخ
یادآور می شویم مردم به پیامبران نیازمندند برخی از آنها نیز از عمر طولانی مانند نوح برخوردار بودند و برخی از عمری كوتاه مانند حضرت مسیح. مگر همۀ اسرار و رموز جهان بر ما آشكار است؟
علت طولانی بودن عمر امام به خاطر این است كه مأمور است كه حكومت واحد جهانی الهی تشكیل دهد و تا زمینۀ ظهور او كه آمادگی جهانیان‌ است فراهم نگردد، ظهور نمی كند. بنابراین در طولانی بودن عمر عزیز او هدف خاصی است كه در دیگران نیست.