سؤال158: شیعه می گوید خبر امام مهدی به دستور پدرش باید پنهان بماند و باز می گوید هر کس امام زمانش را نشناسد خدا را نشناخته است.

سؤال158
شیعیان می گویند: حضرت عسكری پدر امام زمان فرمان داده كه خبر امام مهدی را از همه پنهان سازند، و به جز افراد مورد اعتماد نگویند. از طرفی می گویند: اگر كسی امام خود را نشناسد، خدا را نشناخته است.
پاسخ
مطلب نخست درست است، زیرا خلافت عباسی پیوسته با گماشتن جاسوسانی در صدد یافتن مكان و زمان تولد حضرت مهدی تا فرعون وار به حیات موسای زمان خاتمه دهد، ولی خدا او را ناكام نهاد و ارادۀ خود را بر حفظ امام تنفیذ كرد و فقط كسانی محدود از مكان وجود حضرت اطلاع داشتند و او را ملاقات می كردند.
و امّا اینكه می گوید: هر كس امام خود را نشناسد خدا را نشناخته، مراد رؤیت امام و اطلاع از مكان وجود او نیست. همۀ ما اكنون پیامبر اكرم را شناخته ایم هر چند او را ندیده ایم، واقعاً چقدر جای تأسف است كه چنین اشكالات بی پایه سبب اتلاف وقت انسانها می شود؟!