سؤال157: شیعه می گوید: اصحاب، نص بر خلافت علی را پنهان كرده اند، اگر چنین است پس چرا فضائل او را پنهان نكرده اند؟

پاسخ
هیچگاه شیعه نگفته است كه اصحاب نص بر خلافت علی را پنهان كرده اند. شیعه می گوید نص بر ولایت علی را صد و ده صحابی و هشتاد و چهار تابعی و سیصد و شصت دانشمند نقل كرده اند(1)، ولی راجع به فضائل باید یادآور شویم كه دستخوش حب و بغضها بوده، دوستان از ترس و دشمنان به خاطر بغض فضائل او را نقل نكرده اند، حتی این كلمه را از احمد بن حنبل همگی شنیده كه گفته است:‌ در مورد هیچ كس از اصحاب پیامبر به اندازۀ‌ علی فضایل با سند صحیح نقل نشده است.(2)
پی نوشت ها:
1. الغدیر:1، ص 41-311.
2. تاریخ دمشق ابن عساكر:3، ص 83، چاپ دوم؛ مستدرك حاكم 3/107؛ الریاض النضره:3/165.