سؤال156: شیعه همواره با گفتار پیامبر «أذكّر كم الله فی أهل بیتی» استدلال می كنند،ولی خود با تعداد زیادی از اهل بیت دشمنی می کنند

سؤال156
شیعه همواره با گفتار پیامبر «أذكّر كم الله فی أهل بیتی» استدلال می كنند، ولی خود شیعه با تعداد زیادی از اهل بیت دشمنی می نمایند.
پاسخ
یادآور شدیم اهل بیت دو اصطلاح دارد:
1. اهل بیتی كه در آیۀ‌ كریمۀ تطهیر آمده است و مقصود از آن طبق نقل مسلم در صحیح خود كسانی هستند كه در تحت عبا قرار گرفتند و در گذشته خود گردآورندۀ پرسشها این حدیث را نقل كرد «اللّهم هؤلاء أهل بیتی».
2. اهل بیتی كه در مورد خمس وارد شده به بنی هاشم تفسیر می شود در این موقع به همه افراد بنی هاشم از صالح و طالح شامل می شود. كسانی كه به خاندان هاشم منسوبند همگی از احترام والایی برخوردارند و صدقه بر آنها حرام است، مگر اینكه یكی از آنها راه خلاف را در پیش گیرد و گنهكار شود كه این یك وظیفۀ الهی است و از شاخه های امر به معروف و نهی از منكر به شمار می رود. بنابراین شیعه به تمام اهل بیت پیامبر احترام می گذارد مگر این كه فاقد صلاحیت باشند.