سؤال151: شیعه میگوید در كتاب كافی كلینی روایت صحیح و ضعیف وجود دارد، د رحالیکه حضرت مهدی گفت: این كتاب برای شیعیان ما كافی است.

سؤال151
علمای شیعه می گویند كه در كتاب كافی كلینی روایت صحیح و ضعیف وجود دارد، و از طرفی شیعه می گوید كه این كتاب به حضرت مهدی عرضه شد و او گفت: این كتاب برای شیعیان ما كافی است.
پاسخ
كتاب كافی كتابی مهم و ارزشمند برای جهان اسلام است، كه بیشترین روایات صحیح در باب احكام و معارف را داراست، ولی در عین حال بر خلاف غلوّ سلفیها كه صحیح بخاری و مسلم را خالی از هرگونه روایت ضعیف می دانند، كتاب كافی خالی از روایت ضعیف نیست و این نشانۀ واقع گرایی علمای شیعه است و امّا آنچه كه در ذیل سؤال آمده است كه علمای شیعه می گویند: «این كتاب به مهدی عرضه شد» افترایی بیش نیست. هرگز علمای شیعه این سخن را نمی گویند، بكله در مقدمۀ كافی، مترجم حالات شیخ كلینی می گوید: «و یعتقد بعض العلماء أنّه عرض علی القائم» یعنی برخی از علما چنین اعتقادی داشته اند كه این كتاب بر امام مهدی عرضه شده است مسلّماً یك چنین قول نادر آن هم بدون سند نمی تواند مایۀ اشكال یا سؤال باشد. حالا فرض كنید حضرت مهدی چنین سخنی را فرموده است ولی او این سخن را درباره تمام روایات كافی فرموده كه قسمتی از آن است كه روایات ما را بر كتاب الله عرضه كنید در صورتی كه با قرآن موافق بود بگیرید، بنابراین كتاب كافی برای شیعیان كافی است امّا با معیارهایی كه در آن آمده است.