سؤال150: شیعیان روایت كسانی كه یكی از ائمه آنها را قبول نداشته باشد، نمی پذیرند. ولی روایات امثال فطحیه را می پذیرند.

سؤال150
شیعیان روایت كسانی كه یكی از ائمه آنها را قبول نداشته باشد، نمی پذیرند، به همین دلیل روایات صحابه را رد می كنند ولی با شیعیانی كه یكی از امامان یا چند نفر آنها را نپذیرفته اند ، مثل فطحیه به گونه ای دیگر رفتار می كنند و روایات آنها را می پذیرند.
پاسخ
او در این سؤال دو ادعا را مطرح كرده كه هردو بی اساس است چون:
شیعه به قول راوی ثقه و عادل كه لااقل در گفتار و بیان تقوا داشته باشد عمل می كند، خواه صحابی باشد، خواه غیر صحابی و لذا در كتب فقهی روایاتی از صحابه پیامبر وارده شده كه مدرك فتواست.
بنابراین ادعای دوم نیز بسان ادعای اوّل صحیح نیست، آنچه كه میزان است، وثاقت راوی است، خواه امامی باشد، خواه فطحی یا غیر آنها.