سؤال149:اگر به گفته شیخ مامقانی کسی امام مهدی را ببیند بالاترین حد عدالت را دارد، کسی که پیامبر را دیده چطور؟

سؤال149
شیخ مامقانی می گوید: اگر كسی به دیدن حضرت حجت مشرف شود در بالاترین حد عدالت قرار دارد. ما به آنها می گوییم شما چرا دربارۀ كسی كه پیامبر را دیده است چنین حكم نمی كنید؟
پاسخ
گردآورنده پرسش ها شنیده است كه قیاس، یكی از منابع استنباط است، ولی نمی داند كه شرایط قیاس صحیح و باطل چیست؟ روشن است قیاس این دو دیدار با هم درست نیست، و تفاوت آن دو زیاد است. هر چند مقام پیامبر بالاتر از مقام ولی عصر است، ولی رؤیت پیامبر هیچ نوع شرایطی نداشت، بلكه عادل و كافر و فاسق و منافق به دیدار او موفق می شدند، در حالی كه دیدن حضرت مهدی از طریق شرایط عادی امكان پذیر نیست، ولی اگر فردی، شرایط عادی را بشكند و از طریق غیر عادی به دیدار او موفق شود، حاكی از قرب او به مقام الهی است.