سؤال 148: شیعیان اعتراف می کنند علم حلال و حرام، و مناسك حج به آنها جز از طریق امام باقر نرسیده است.

سؤال 148
شیعیان در كتابهایشان اعتراف می كنند كه علم حلال و حرام، و مناسك حج به آنها جز از طریق امام باقر نرسیده است، یعنی در این مورد از علی چیزی به آنها نرسیده است.
پاسخ
آنچه كه می گوید تحریف در نقل است، حج رسول خدا را امام باقر برای مردم بیان كرد، و «مسلم» در صحیح خود برنامه حج رسول خدا را از امام باقر در صحیح خود آورده است و شگفت اینجاست كه ابوحنیفه بر این حقیقت به نوع دیگر تصریح می كند و می گوید: «لولا جعفر بن محمد ما علم الناس مناسك حجّهم».
اصولاً مرور زمان چه بسا بر گفته های پیشینیان پرده می افكند و مسائل روشن بار دیگر مخفی می شود. و شخصیت های علمی مانند امام باقر و امام صادق باید آنچه را كه فراموش شده یا مورد اختلاف گشته بیان كنند. و چنان كه در پاسخ سؤال پیشین گفتیم ائمه اهل بیت علوم خود را سینه به سینه تا رسول خدا مستنداً نقل می كنند، و نقل از امام باقر مگر غیر از نقل از علی است؟