سؤال146: آیا علی می تواند همۀ سنت پیامبر را برای نسلهای بعد از خود نقل كند؟

سؤال146
شیعیان می گویند: ‌به روایاتی كه از طریق ائمه اهل بیت به آنان رسیده است عمل می كنند و ما می گوییم معلوم است كه از ائمه اهل بیت جز علی كسی پیامبر را ندیده است. آیا علی می تواند همۀ سنت پیامبر را برای نسلهای بعد از خود نقل كند، درحالی كه علی گاهی در مدینه به عنوان جانشین می ماند و پیامبر سفر می كرد.

پاسخ
در گذشته منابع علم ائمه را نوشته ایم. تنها منبع علم آنان سماع علی از پیامبر نیست، بلكه استنباط از كتاب الله یكی از مدارك آنهاست، و سنت پیامبر چه از طریق علی و چه از طریق افراد موثق دیگر از مدارك استنباط آنهاست.
از این گذشته، محدّث بودن كه ملازم با الهام از سوی خداوند است، یكی دیگر از سببهای آگاهی آنان است. بالاخره آنان همتا و هم سنگ قرآن هستند، طبعاً باید به سان قرآن هدایت گر باشند.
امیر مؤمنان در 23 سال، فقط در یك یا دو جنگ حضور نداشته و یك بار هم برای مأموریت به یمن اعزام شده باشد، جز آن در تمام این مدّت، در محضر پیامبر بوده و از او جدا نشده است ولی متأسفانه مجموع كتب شش گانۀ حدیثی شما فقط 500 حدیث از علی بن ابی طالب نقل كرده است ولی در مقابل از ابوهریره كه قریب دو سال و اندی در محضر پیامبر بوده پنج هزار حدیث نقل می كند. كدام یك از این دو عادلانه تر است؟!