سؤال143: اگر حسین آن گونه كه شیعیان می گویند غیب می دانست، به سوی آنها نمی رفت.

سؤال143
شیعیان در كتابهایشان آورده اند: از اینكه اهل كوفه از حسین بن علی حمایت نكردند به جز سه نفر همه مرتد شدند، سپس نتیجه می گیرد، اگر حسین آن گونه كه شیعیان می گویند غیب می دانست، به سوی آنها نمی رفت.
پاسخ
افترا كار آسانی است، ولی پاسخگویی به آن در پیشگاه خدا بسیار سخت و دردناك است، كدام عالم شیعی در كتاب عقاید چنین مسأله ای را آورده است؟!
حمایت نكردن از حسین گناه كبیره ای است كه گروهی دچار آن شدند و بعداً پشیمان شدند و توبه كردند و نام «توابین» به خود گرفتند و با قیام و شهادت خود اثر گناه را از خود پاك كردند. و اما حسین بن علی با كمال آگاهی كه می دانست در این راه شهید می شود، قیام كرد، زیرا شهادت حضرت مایه حیات دین بود.
از این گذشته، یاری نكردن مردم كوفه (كه شیعه و غیر شیعه و حتی خوارج در آنجا زندگی می كردند) پیش از حركت امام حسین به سوی آن شهر، امری مخفی نبود كه نیاز به علم غیب داشته باشد، و بسیاری از صحابه و تابعین در مكه و در طول راه این نكته را به امام حسین یاد آور شدند. حضرت در پاسخ فرمود: ما وظیفه ای داریم و به دنبال فرمان الهی هستیم نه به دست آوردن قدرت سیاسی، بنابراین به راه خود ادامه خواهیم داد.