سؤال142: شیعیان معتقدند كه علم و دانش نزد ائمه آنهاست آنگاه از كتابهایی به نام های «صحیفه الجامعه» و «كتاب علی» نام می برد

سؤال142
شیعیان معتقدند كه علم و دانش نزد ائمه آنهاست و آنها كتابها و دانشی را به ارث برده اند كه به دیگران نرسیده است. آنگاه از كتابهایی به نام های «صحیفه الجامعه» و «كتاب علی» و « الطبیعه» و «دیوان الشیعه» و «الجفر» نام می برد.
پاسخ
این سؤال تكراری است و ما قبلا منبع علم امامان شیعه را به نحو موجز بیان كردیم.