کلیات

در این قسمت پرسش و پاسخ های کلی اعتقادی به عنوان مقدمه و ورود در بحث های اعتقادی مطرح می شود و ممکن است پرسش هایی که در رده های دیگر قرار نمی گیرد در این جا مطرح شود.