سؤال139: شیعیان چند شرطی برای امام گذاشته اند

سؤال139
شیعیان چند شرطی برا ی امام گذاشته اند، یكی آن كه از همۀ پسران پدرش بزرگتر باشد و او را كسی جز امام غسل ندهد و زره پیامبر بر او درست در می آید، باید از همۀ ‌مردم عالم تر باشد و جنب نشود و غیب بداند امّا این شرایط آنها را در مضیقه قرار می دهد... .
پاسخ
شرایطی كه برای امام از نظر شیعیان شمرده است، برخی را از پیش خود اضافه كرده آنگاه به عقیده برای شیعه اشكال تراشی كرده است. باید شرایط امام را از كتابهای عقاید شیعه گرفت.
مهم ترین شرایط امام عبارت است از: 1.وجود نصّ بر امامت از پیامبر یا امام پیشین، 2. داناترین مردم زمان خود باشد، 3. معصوم از گناه و خطا و باشد.
و این شرایط را عقل و شرع لازم می دانند، و امّا اینكه از همۀ پسران پدرش بزرگتر باشد یا زره پیامبر بر او درست درآید، یا جنب نشود همگی ساختۀ خیال خود گردآورنده است. و اگر هم در كتابی مطالبی با این مضمون وارده شده باشد نظر شخصی و یا مضمون روایتی است كه در صدد بیان بیان عقاید شیعه نیست.
دانستن غیب شرط امامت نیست، ولی امامان شیعه در مواردی از غیب خبر داده اند، و قرآن هم چنین علمی را ردّ نكرده است. در گذشته گفتم علم غیب بر دو نوع است:
1. ذاتی و نامحدود كه ویژۀ خداوند است.
2. اكتسابی و محدود كه با آموزش الهی در مواردی به اولیا داده شده است و قرآن مملو از خبرهای غیبی پیامبران و غیر پیامبران است و كسی منكر آن نشده است و تنها در سورۀ یوسف چند خبر غیبی است كه یعقوب و یوسف از آن گزارش داده اند.