سؤال137: شیعیان همیشه به مروان بن حكم حمله میكند و هر زشتی را به او نسبت می دهند،

سؤال137
شیعیان همیشه به مروان بن حكم حمله می كند و هر زشتی را به او نسبت می دهند، سپس برخلاف این در كتابهاشان روایت می كند كه حسن و حسین پشت سر مروان نماز می خوانده اند.
پاسخ
این شیعه نیست كه مروان بن حكم را لعن می كند، بلكه پیامبر است كه او و پدر او را لعن كرده است. ابن عساكر نقل می كند:
عبدالله بن زیر بر بالای منبر دركنار مسجد الحرام گفت: به خدای این خانه و بلد حرام حكم بن عاص و فرزندش، از زبان محمد لعنت شده اند.
آن گاه كه مروان با یزید فرزند معاویه بیعت كرد و گفت: ‌این سنت ابی بكر و عمر است. عبدالرحمن گفتم این سنت هر قل و قیصرهای مردم است كه سلطنت موروثی بنا نهادند، تو هم خلافت را موروثی پی ریزی كردی.
سرانجام عایشه از سخن مروان آگاه شد و گفت: ‌رسول خدا بر پدر و او آنگاه كه در پشت پدرش بود لعنت كرد.(1)
حاكم در مستدرك نقل می كند برای هر كسی فرزندی متولد می شد، به حضور رسول خدا می آوردند، وقتی مروان متولد شد، او را حضور رسول خدا آوردند، فرمود: «الوزغ بن الوزغ المعلون بن المعلون» این قورباغه ای فرزند قورباغۀ دیگر و ملعونی زادۀ ملعون دیگر است».(2)
و نیز ابن اثیر در اسد الغابه نقل می كند: روزی چشم پیامبر خدا بر حكم بن العاص افتاد، گفت:‌ وای بر امت محمد از تو و از فرزندانت.(3)
بنابراین شیعه از پیامبر پیروی می كند و روایایت او را نقل و به آنها عمل می كند و با دوستان او دوست و با دشمنانش، دشمن است، ولی شما از امویها حمایت می كنید كه دشمنان پیامبر و اهل بیت پیامبر بودند. حال كدام یك یاز ما اهل سنّت و كدام یك اهل بدعت هستیم؟
و امّا اینكه می گوید حسنین پشت سر مروان نماز خوانده اند و آن را به بحارالانوار نسبت می دهند، نسبتش كاملاً بی اساس است، و در كتاب مذكور در آن قسمت كه وی ذكر كرده چنین مطلبی نیست.
و امّا این كه فرزندان علی با نوه ها و ذریۀ مروان ازدواج كرده اند، پاسخ آن را بارها گفتیم.
پی نوشت ها:
1. مستدرك حاكم، ج4، ص481؛ تفسر قرطبی، ج18، ص197، و منابع دیگر.
2. مستدرك حاكم، ج4، ص479.
3. اسدالغابة، ج4، ص348