سؤال133:روایاتی در كتابهای شیعه هست كه با روایات اهل سنت در زمینه عقاید،

سؤال133
روایاتی در كتابهای شیعه هست كه با روایات اهل سنت در زمینه عقاید، و نپذیرفتن بدعتها مطابق است، ولی شیعیان آنها را به بهانۀ این كه از روی تقیه صادر شده اند كنار می گذارند، چرا؟
پاسخ
ادّعا كاری است آسان، ولی دلیل آوردن مشكل، كدام روایت است كه در كتب شیعه در مورد عقادی و بدعتها وارد شده و هماهنگ با روایات اهل سنت است، ولی علما آن را بدون دلیل كنار نهاده اند؟