سؤال131:از امام صادق اقوال متعارضی نقل كرده اند.

سؤال131
از امام صادق اقوال متعارضی نقل كرده اند، مثلاً: جاه آبی كه درآن نجاست بیفتد، یك بار امام صادق گفته است. چاه آب چون دریاست و نجس نمی شود. بار دیگر فرموده:‌ همۀ آب چاه باید كشیده شود. بار دیگر گفته هفت یا شش دلو از آن بكشید.
پاسخ
اوّلاً روایتت از امام صادق نیست بلكه از امام رضا است، ثانیاً نفرموده است آب چاه مانند آب دریاست، بلكه فرموده است: آب چاه آب فراوان است، و چیزی آن را فاسد نمی كند، مگر اینكه رنگ و بو مزۀ آن تغییر كند.
ولی در عین حال اگر در برخی از روایات آمده است: «در صورتی كه در میان چاه موشی افتاد چند دلو از آن كشیده شود»، از باب استحباب و پاكیزگی بیشتر است. چه بسا ممكن است، چیزی از نظر شرع پاك باشد ولی دلنشین تر آن است كه چند دلوی از آن بیرون كشیده شود.
و امّا اینكه در برخی از موارد، به شش دلو و در برخی هفت و در برخی كمتر اشاره شده، به خاطر تنوع آلودگیها است. مسلماً جایی كه موش در چاه بمیرد، آلودگی غیر از گنجشك مرده است، و آلودگی حیوان كوچك غیر از آلودگی حیوان بزرگ، آلودگی حیوان نجس العین غیر از آلودگی حیوان حلال گوشت و پاك است.
در هر حال این یك مسألۀ فقهی است، تا انسان فقیه نباشد، از مفاد روایات و كیفیت جمع آنان آگاه نمی شود.
شگفت اینكه در پایان می گوید: «بر اثر اختلاف روایات، مذهب امام صادق از میان می رود».
یادآور می شویم كه امام صادق در فقه مذهب خاصی ندارد. او بازگو كنندۀ‌ احكام الهی است، بدون آنكه در احكام اجتهاد كند، اگر اختلاف در نقل، مایۀ نابودی مذهب امام صادق است، پس مذهب شافعی بادی از بیخ و بن از میان رفته باشد، زیرا شافعی پیش از آنكه به مصر برود آرایی دارد و بعد از آن آرایی دیگر. از خود ابوحنیفه در یك مسأله آراء مختلف نقل شده است، پس مذهب امام شافعی و مذهب ابوحنیفه از بین رفته است؟!
این هوچی گریها و رجزخوانیها برای مراكز غیر علمی است، نه مراكز فقهی كه با ضوبط دقیق، حكم شرع را از روایات استخراج می كنند، افزون بر آن این امور، را نمی توان مدرك اعتقادی قرار داد.