سؤال127:شیعیان ادعا می كنند كه اهل بیت پیامبر را دوست می دارند،امّا نسبت برخی از خاندان اهل بیت را انكار كرده-اند.

سؤال127
شیعیان ادعا می كنند كه اهل بیت پیامبر را دوست می دارند، امّا نسبت برخی از خاندان اهل بیت را انكار كرده-اند، مانند دختران پیامبر، رقیه و ام كلثوم، عباس عموی پیامبر و فرزندانش را از اهل بیت بیرون كرده اند و همچنین زبیر را از خاندان پیامبر نمی دانند، و بسیاری از فرزندان فاطمه مانند زید بن علی و فرزندش یحیی و ابراهیم و جعفر فرزندان موسی كاظم را دوست نمی دارند.
پاسخ
گردآورندۀ سؤالها میان «اهل بیت» وارد در قرآن و بین «بنی هاشم» خلط كرده است. اهل بیت پیامبر كه قرآن از طهارت آنها از گناه و نافرمانی خبر داده، طبق نقل مسلم در صحیح خود منحصر به چهار نفر است، و خود گردآورندۀ پرسش ها در پرسش شماره 32 نیز به این حقیقت اعتراف كرده است بنابراین، تقصیر از شیعه نیست، بلكه نتیجۀ گفتار پیامبر است.
و امّا بنی هاشم، كلیه كسانی كه در آنجا نام برده است، از بنی هاشم هستند و همۀ آنها حقوق خاصی دارند كه یكی از آنها تحریم صدقه بر آنهاست.
امّا اینكه می گوید: شیعه برخی از فرزندان فاطمه را دوست نمی دارند، گفتاری نسنجیده است. تمام فرزندان فاطمه چه آنهایی كه اسم برده و چه آنهایی كه اسم نبرده، همگی ذریۀ فاطمه به شمار می آیند ولی ذریه بودن كافی در نجات نیست. هرگاه یكی از فرزندان فاطمه از صراط مستقیم جدا شوند، انتساب آنان به فاطمه سودی نخواهد داشت. خدا در پاسخ درخواست حضرت نوح برای نجات فرزندش از غرق كه با این لحن آمده است: «ربّ إنّ ابنی من أهلی» می فرماید: «إنّه لیس من أهلك إنّه عمل غیر صاحل»(هود/46).
و امّا آیا رقیه و زینب دختران پیامبر بودند یا ربیبه آن حضرت یك مسأله تاریخی است و ارتباطی به عقاید ندارد، و در این مورد محققان بررسی هایی انجام داده اند.