سؤال126 : شیعیان می گویند نسخه ای از قرآن پیش علی بود. پس چرا بعد از خلافت آن را بیرون نیاورد؟

سؤال126
شیعیان می گویند نسخه ای از قرآن پیش علی بود كه به همان صورت كه نازل شده بود، ترتیب داده شده بود. پس چرا علی آن گاه كه به خلافت رسید، این قرآن را بیرون نیاورد؟
پاسخ
این سؤال تكراری است و در گذشته گفتیم قرآن امیرمؤمنان با قرآن موجود كوچكترین اختلافی نداشته، جز در ترتیب سور و یعقوبی در تاریخ خود و شهرستانی در تفسیر «‌مفاتیح الاسرار» ترتیب سوره های امام علی را آورده اند و در گذشته به آن اشاره كردیم. امّا این كه چرا علی آن را بیرون نیاورد، به خاطر این بود كه قرآن موجود در تمام سرزمین اسلامی منتشر شده بود، و شایسته نبود قرآن موجود در تمام سرزمین اسلامی منتشر شده بود، و شایسته نبود قرآن دیگری كه فقط از نظر ترتیب سوره ها اختلاف دارد، درمعرض ارایه قرار گیرد.