سؤال123:با آنكه زید بن علی ادعای امامت كرد، شیعیان امامتش را نپذیرفتند. ولی امامت مهدی غائب كه ادعایی نكرد پذیرفتند.

سؤال123
یكی از قواعد شیعه این است، هر كسی از اهل بیت پیامبر ادعای امامت كند و چیزهای خارق العاده ای كه نشانگر صدق و راستگویی او باشد، ارائه دهد، امامت او ثابت می شود. امّا با آنكه زید بن علی ادعای امامت كرد، شیعیان امامت او را نپذیرفتند. و در مقابل، امامت را برای مهدی غائب كه ادعای امامت نكرده پذیرفته-اند.
پاسخ
اوّلاً:‌ گردآورندۀ پرسشها، شیعه شناس نیست، شیعۀ‌ امامیه را با شیعۀ زیدی اشتباه گرفته است. در مكتب شیعۀ امامی، امامت با تنصیص امام پیشین بر امام بعدی ثابت می شود و چون امام سجاد بر امامت فرزندش امام باقر تنصیص كرده بود، پذیرفته شد، و هرگز جناب زید، دعوت به خویشتن نكرد، دعوت او به «الرضا من آل محمد» بوده و هرگز آن را بر خود تطبیق ننمود.
ثانیاً: در مكتب شیعۀ زیدی، شرط امامت، نشان دادن اعجاز نیست، بلكه شرط امامت فاطمی بودن، و علم و شجاعت و دعوت به نفس است، بنابراین آنچه كه به شیعیان نسبت می دهد با هیچ یك از دو فرقۀ تطبیق نمی كند.