سؤال120:شیعیان می گویند:‌ تعیین امام از جانب خدا لطف الهی است،امام مهدی كه غائب است،چه لطفی دارد؟

سؤال120
شیعیان می گویند:‌ تعیین امام از جانب خدا لطف الهی است، بنابراین، امام دوازدهم كه غائب است، چه لطفی نسبت به مسلمانان دارد؟
پاسخ
اوّلاً:‌ این سؤال تكراری است و از آن كراراً پاسخ گفته ایم و ما از سؤالهای تكراری او در شگفتیم كه فقط می خواهد شمار سؤالات را بالا ببرد و چه بسا یك سؤال را بیست و پنج بار یا بیشتر تكرار می كند.
ثانیاً: ‌لطف الهی كه یكی از مظاهر آن برانگیختن انبیا و اولیاست، زمینه مساعد لازم دارد، در صورت وجود زمینه، لطف الهی شامل حال مردم می شود و خداوند فردی را به عنوان پیامبر اعزام یا به عنوان حجت خود معرفی می كند. امّا اگر اصلاً زمینۀ پذیرش وجود نداشته باشد یا كم باشد، آشكار كردن امام، و حجت خدا بر خلاف مصالح است. و جریان در اظهار حضرت مهدی از این قرار است، تا زمینه امكان تشكیل حكومت واحد جهانی گسترش عدل الهی نباشد، حجت خدا آشكار نخواهد شد.
گذشته از این در قرآن مجید دو نوع حجت، معرفی شده یكی واضح و آشكار مانند موسی بن عمران، دومی پنهان و ناشناس مانند مصاحب موسی كه در برخی روایات خضر نامیده شده است. او حجت خدا بود و لطف او به مردم می رسید ولی مردم هرگز او را نمی شناختند و خدا سه نمونه از لطف او را به موسی بن عمران ارائه كرد كه داستان آن در سورۀ كهف(1) مفصلاً آمده است. بنابراین ناشناس ماندن حجت خدا، دلیلی بر فقدان لطف نیست، چه بسا در لباس ناشناخته به فریاد مساكین و گرفتاران برسد و مشكلات بزرگ امّت را با سرانگشت تدبیر و دانش خود حل كند، چنان كه مصاحب موسی این كار را كرد.
پی نوشت ها:
1. سوره كهف، آیه 20-82.