سؤال117:ابن حزم از شیعه می پرسد: علی بعد از شش ماه با ابوبكر بیعت كرد، اگر درست بوده چرا از ابتدا نکرد. اگر نبود چرا بیعت کرد

سؤال117
ابن حزم از شیعه می پرسد: علی بعد از شش ماه با ابوبكر بیعت كرد، یا تأخیر او در بیعت كار درستی بوده است. در این صورت پس بیعت كردن او نادرست بوده است. و اگر بیعت كردن او كار درستی بود، پس تأخیر او اشتباه بود.
پاسخ
اوّلاً: شیعه معتقد است كه امیرمؤمنان هیچگاه بیعت نكرد، زیرا خلیفه به مرور زمان زمام امور را به دست گرفت كه دیگر به بیعت علی نیازی نبود و این شما سلفی ها هستید كه می گویید علی بیعت كرد. حالا فرض كنیم كه علی بیعت كرد باید ببینیم علی چگونه بیعت كرد. حالا فرض كنیم كه علی بیعت كرد باید ببینیم علی چگونه بیعت كرد. آیا از روی اختیار و رغبت بود یا از روی اكراه؟ در اینجا ما به گفتار معاویه كه بر او درود می فرستید استناد می كنیم. او در نامه ای به علی می نویسد: به یادآر هنگامی كه مانند شتر سركش طنابی به گردنت افكندند و برای بیعت به مسجد بردند. امیر مؤمنان در پاسخ نامۀ او می نویسد: خواستی مرا نكوهش كنی، امّا ستودی، برای مؤمن مشكلی نیست كه مظلوم و ستمدیده باشد.(1)
ثانیاً: شما با نقل گفتار ابن حزم از علی انتقاد كرده اید نه از شیعه، علی كه از خلفای راشدین نزد شماست وشما همۀ كارهای آنان را توجیه می كنید، پس چه شد كه در این مورد از توجیه كار او باز ماندید؟
تو می دانی ابن حزم كیست؟ ابن حزم كسی است كه كار عبدالرحمن بن ملجم را توجیه می كند و می-گوید: او در كشتن امیرمؤمنان علی اجتهاد كرد و راه درستی رفت(2)، همان علی كه پیامبر دربارۀ او فرمود: یا علی قاتلك أشقی الآخرین.(3)
ثالثاً: ما از همۀ این مطالب می گذریم. آیا امكان ندارد چیزی در آغاز كار مصلحت نباشد ولی پس از گذشت زمانی دارای مصلحت گردد؟
در هر حال، این سؤال اصلاً متوجه شیعه نیست، زیرا آنان چنین عقیده ای ندارند.
پی نوشت ها:
1. نهج البلاغه، نامه28.
2. المحلّی:‌10/482.
3. مسند احمد:5/326، برقم 17857؛ مستدرك حاكم: 3/151 و غیره.