سؤال112: پیامبر دستور داده است كه همسر شایسته ای انتخاب كنیم، پس چرا از نظر شیعیان پیامبر همسر شایسته انتخاب نكرد.

پاسخ
این سؤال كراراً تكرار شده است و در پاسخ گفتم هرگز دربارۀ همسران پیامبر جز آنچه كه قرآن، و احادیث پیامبر دربارۀ‌ آنان گفته اند، شیعه چیزی نمی گوید.
در آن زمان جامعۀ اسلامی، جامعۀ‌ واحدی بود و افراد حق داشتند با یكدیگر ازدواج كنند ولی این دلیل بر آن نیست كه زنانی كه پیامبر با آنان ازدواج كرده و یا خانواده آنان تا به آخر به عدالت زیسته اند، بلكه از آغاز آیۀ تحریم استفاده می شود برخی از آنان دچار نافرمانی شده اند، چنان كه می فرماید:‌«ان تتوبا الی الله فقد صغت قلوبكما و ان تظاهرا علیه فانّ الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین والملائكة بعد ذلك ظهیراً»(سورۀ تحریم، آیه4).
«اگر به سوی خدا بازگردید، خواهید دانست كه دلهای شما انحراف پیدا كرده بود، و اگر بر ضد هم پشت و هم پیمان شوید پس بدانید كه خدا و جبرئیل و مؤمنان شایسته و فرشتگان پشتیبان او خواهند بود».
و شأن نزول این آیه و آیات قبل، مربوط به عایشه و حفصه است.(1)
از آیات سوره تحریم استفاده می شود كه زنان پیامبر، بهترین زنان دوران خود نبودند زیرا درباره آنان می گوید: «عسی ربّه ان طلّقكنّ أن یبدله أزواجاً خیراً منكنّ مسلمات مؤمنات قانتات...»«امید است كه اگر پیامبر شما را طلاق دهد خداوند زنانی بهتر از شما به جایتان با او همسر كند زنانی مسلمان، مؤمن، مطیع و ...»(تحریم، آیه5).
این كه قرآن می فرماید زنانی بهتر از شما از نظر ایمان، اسلام، اطاعت و ... نصیب پیامبر می كند، صریح در این است كه زنان پیامبر جزو بهترین ها نبوده اند. لازم است این نكته را هم همین جا یادآور شوم كه اگر آیه تطهیر شامل زنان پیامبر می شد آنان به حكم تطهیر الهی جزو بهترین زنان می بودند امّا چون در این آیه سوره تحریم می فرماید:‌ آنان بهترین نیستند پس آیه تطهیر شامل حال زنان پیامبر نمی شود البته روایاتی بسیار فراوان نیز بر این امر دلالت دارد.
پی نوشت ها:
1. درّ منثور:...