سؤال110:شیعیان ادعا می كنند كه بعد از وفات پیامبر به جز چند نفر مرتدّ شده اند

پاسخ
یادآور می شویم این سؤال تكراری است و كراراً از آن پاسخ گفته ایم، ولی این كتابهای صحاح اهل سنت است كه ده روایت دربارۀ‌ ارتداد صحابه دارد، و ابن اثیر در جامع الاصول همۀ این روایات را از بخاری و مسلم، در جلد دهم آورده است. شما باید از ارتداد صحابه پاسخ بگویید نه شیعه و ما گفتیم برخی از روایات كه در این مورد در كتب شیعه وارد شده، خبر واحد است، نمی توان با آنها در مورد اعتقاد استدلال كرد.
از این گذشته فزون از 150تن صحابۀ پیامبر پیشگامان تشیع بودند.