سؤال107:چرا پیامبر با امّ المؤمنین عایشه كه شما او را كافر و مرتد می دانید، ازدواج كرد؟

سؤال107
مفسران شیعه آیۀ «ولا تمسكوا بعصم الكوافر» (ممتحنه/10) را چنین تفسیر می كنند كه با زنان كافر ازدواج نكنید، پس چرا پیامبر با امّ المؤمنین عایشه كه شما او را كافر و مرتد می دانید، ازدواج كرد؟
پاسخ
این سؤال كراراً در این كتاب تكرار شده و در همین سؤال پیشیین بیان كردیم كه پیامبر گرامی و كلیۀ یاران او در آن زمان جزئی از خانواده های مسلمان بودند كه ازدواج با آنها به هر دو صورت صحیح بود، و شیعه دربارۀ عایشه، هرگز آن دو كلمه را بر زبان جاری نمی كند.
آنچه دربارۀ او می گویند اینكه: او عملاً با نص قرآن كه به زنان پیامبر می گفت: «و قرن فی بیوتكن...»(احزاب/33) مخالفت كرد و با پیمان شكنانی مانند طلحه و زبیر همراه شد و جنگی را به راه انداخت كه در آن 14000 نفر از فرزندانش كشته شدند. در حالی كه پیامبر به او گفته بود: «كیف با حداكن تنبح علیها كلاب الحوأب».(1)
پی¬نوشت¬ها:
1. مستدرك حاكم:3/120؛ صحیح ابن حبان:15/126؛ مسند احمد: 6/52 و 97.