سؤال104 :اگر‌ شناخت ائمه شرطی برای صحت ایمان شخص است، در مورد كسانی كه قبل از كامل شدن دوازده امام مرده اند چه می گویید؟

پاسخ
یاران پیامبر كه در مكه و مدینه، پیش ازتكمیل احكام اسلام، و قبل ازخلافت خلفای چهار گانه مرده اند، از نظر شما چه حكمی دارند؟ شما كه معتقدید كه خلافت خلفا جزء عقاید اسلام است و احمد بن حنبل و همچنین اشعری در تنظیم عقاید، ایمان به خلافت و حتی مراتب فضل آنان را به ترتیب زمان، جزء عقاید می دانند!
بنابراین شهیدانی كه در بدر و احد از دنیا رفته اند، كه بهترین شهیدان اسلامند ایمان ناقصی داشتند؟
پاسخ شما دربارۀ‌ آنان، همان پاسخ ما در این مسأله است؛ علاوه بر این كه خود پیامبر گرامی طبق روایاتی كه مسلم در صحیح خود نقل كرده است یادآور دوازده خلیفه است كه عزت اسلام به آنها بستگی دارد و حتی رسول گرامی به وجود قائم آخرالزمان مهدی موعود، تصریح كرده است، بنابراین، شیعیان از روزهای نخست اسلام، اعتقاد به امامت دوازده گانه داشتند، هر چند برخی زمان آنها را درك نكرده بودند. و این اعتقاد اجمالی جانشین اعتقاد تفصیلی بود.