سؤال101:در دوران خلافت عمر، سلمان فارسی فرماندار مدائن و عماریاسر فرماندار كوفه بوده است.

پاسخ
همكاری این دو نفر و همچنین دیگر افراد وارسته با دستگاه خلافت ناشی از اصلی است كه امیرمؤمنان در یكی از نامه های خود به آن اشاره كرد و در گذشته نیز از آن یاد كردیم و آن این است: امیرمؤمنان، با دلایل قطعی از جانب پیامبر برای رهبری تعیین شده بود، و اگر اكثریت امت، قدر این نعمت را می دانستند، قطعاً وضع مسلمانان از نظر وحدت و یگانگی غیر از این بود.
ولی حوادث و رویدادها سبب شود كه علی از صحنه كنار گذاشته شود، در این هنگام، اصل حفظ اسلام، قابل صرف نظر كردن نبود، بنابراین، گروه یاد شده كه از پاك ترین یاران رسول خدا بودند و دربارۀ آنان، ستایش های فراوانی از پیامبر رسیده است، به خاطر حفظ اصل اسلام، این منصبها را پذیرفتند، كه تا حد ممكن به وظیفه خود عمل كنند.
و منطق عقل و شرع این نوع همكاری را ایجاب كرد و با خود می گفتند: اكنون كه آن وضع ایده آل اسلامی و آن رهبری والای مورد نظر خدا و رسول تحقق نیافته، باید از طرق دیگر به اسلام خدمت كنند.
باز یادآور می شوم این نوع همكاری ها آنچه را كه مقصود گردآورنده است، ثابت نمی كند زیرا بسان همكاری یوسف با دربار مصریان است.