سؤال100:به اتفاق شیعه و سنی، عمر در كارهای زیادی، با علی مشورت می كرد، این را چگونه توجیه می كند؟

پاسخ
امیرمؤمنان به اتفاق امّت یا اكثریت قاطع، اعلم امّت و آگاهترین فرد،‌ از اصول و فروع اسلام است و از نظر تدبیر وسیاست، زبانزد خاص و عام بود، مشورت عمر دربارۀ‌ نبرد مسلمانان با كافران بود. حتماً باید امیرمؤمنان، خلیفه را راهنمایی كرده و او را در این مقد كمك كند. این فضیلتی است برای امام، ولی طرف مشورت بودن نشانۀ همفكری كامل در همۀ مسائل نیست و مصالح اسلام بسی برتر و والاتر از هر چیز دیگر است، پس این نوع همكاریها نشانۀ آنچه را كه گردآورندۀ سؤال به دنبال آن است ثابت نمی كند.