سؤال99: وقتی فتنه گران شورشی، خانۀ‌ عثمان بن عفان را محاصره كردند، علی از او دفاع كرد.

پاسخ
كسانی كه خانه عثمان را محاصره كردند، صحابه و تابعان بودند، و نمی توانید آنها را كافر و دور از اسلام بدانید. طبعاً میان آنان و عثمان درگیری و نزاعی پیش آمده بود كه بوی خونریزی از آن می آمد. امیرمؤمنان برای جلوگیری از خونریزی و اصلاح ذات البین، تمهیدات لازم را به عمل آورد و این نشانۀ روح والای امیرمؤمنان است كه برای حفظ وحدت، فرزندانش را مأمور می كند كه از هر نوع خونریزی جلوگیری كنند.
اقدامات علی راجع به شخص عثمان نبود. او مقام خلافت را، مقام والا و مقدسی می دانست كه نباید مخدوش شود و خلیفه كشی باب گردد، ولی متأسفانه عثمان از نصایح امام پیروی نكرد، و آنچه نباید بشود شود.