سؤال98: شیعه به فرقه ها و گروههای زیادی تقسیم می شوند، و به شدت با یكدیگر مخالف هستند، و هر فرقه ای، فرقۀ دیگر را كافر می داند.

پاسخ
شیعه برای خود تعریفی دارد و آن این كه آنچه كه پیامبر گرامی از طریق وحی قرآنی و یا گفتار و رفتار خود بیان كرده است، پیروی كند و هیچ یك از آنها را انكار ننماید، و رهبری را پس از رسول خدا از آن علی بداند. این تعریف شیعه است، حالا اگر فردی یا گروهی، خاتمیت پیامبر را انكار كند و مدعی نبوت شود یا یكی از ضروریات اسلام را انكار كند، نه تنها شیعه نیست بلكه مسلمان نیز نیست.
برخی از فرقه هایی كه او نام برده مانند بابی و بهائی، از اسلام خارج هستند و اصلاً از نظر شیعه، یك حزب و مسلكند، نه یك دین و مذهب، و ساختۀ استعمار به شمار می روند.
اگر بنا باشد این نوع مسائل را دربارۀ شیعه تصدیق كنیم، باید بگویم اهل سنت به گروههایی تقسیم شده اند و هر یك گروه دیگر را تكفیر می كنند. وهابیان دشمنان اشاعره هستند كه اكثریت اهل سنت را تشكیل می دهند. اشاعره معتزله را جزء اهل سنت نمی دانند. سرانجام همگی قادیانیها را كه آنها هم مانند بهائیت كه مدعی نبوت شد، از اسلام خارج می دانند.
خلاصه امروز بر اثر تبلیغات فراوان احزاب باطل و مكاتب الحادی، گروههایی از فرزندان مسلمانان به مكتبهایی مانند ماتریالیسم، ماركسیسم، فراماسونری، شیطان پرستی، سكولاریسم و لیبرالیسم و... گرایش پیدا كرده¬اند، آیا می توانیم آنها را از انشعابات اهل سنت به شمار آوریم؟!