سؤال97: بسیاری از شیعیان به حسن بن علی توهین می كنند او و فرزندانش را مذمت می كنند، با این كه حسن بن علی یكی از اهل بیت است.

پاسخ
در تاریخ شیعه، احدی لب به نكوهش حسن بن علی نگشوده، و او را امام دوم مسلمانان می دانند.
شگفت از دروغ پردازی این فرد است كه می گوید:‌ «بسیاری از شیعیان به حسن بن علی توهین می كنند». تو گویی هم اكنون هم بسیاری از شیعیان این كار را انجام می دهند. مدركی كه برای این ادعا ارائه می كند ازكتاب سلیم بن قیس است كه در سال90 درگذشته است. طبعاً توهین كنندگان، كسانی بوده اند كه با حسن بن علی معاصر بوده اند، و آنان یك مشت خوارج بودند كه به خاطر عداوتی كه با علی داشتند، می خواستند از فرزند او انتقام بگیرند، و این یك مسألۀ معروفی است كه خیمۀ آن حضرت به وسیلۀ خوارج غارت شد و نیزه ای بر رانش زدند، و به همین دلیل او را به ساباط بردند.
گردآورندۀ این پرسشها، روز جزا را در نظر بگیرد كه خداوند او را در مقابل این دروغها بازخواست خواهد كرد، و او پاسخی برای آنها ندارد.