سؤال94:شیعیان به پیروان خود جرأت داده اند تا مرتكب هر گونه گناه بشوند، زیرا آنها می گویند: چون شما علی را دوست دارید!

پاسخ
این هم یكی دیگر از افترائات بی مدرك گوینده سؤال است.
ظاهراً گردآورنده شیعه را با «مرجئه» یكی گرفته است. این گروه مرجئه هستند كه می گویند: ‌ایمان برای نجات كافی است، هر چند همراه با عمل نباشد، در حالی كه شیعه درست نقطۀ مقابل آنان است، نه تنها ایمان در نجات انسان كافی نیست، بلكه حب انبیا و اولیا و هر نوع تظاهر به محبّت آنها، در صورتی مفید است كه همراه با عمل باشد و شعار آنان این است: «انّما یتقّبل الله من المتّقین».
شگفتا امام باقر به یكی از عزیزان خود می گوید: «یا جابر أیكفی من انتحل التشیع و أحبنا أهل البیت؟ فوالله ما شیعتنا الّا من اتقی الله و أطاعه...».(1)
«ای جابر! آیا كافی است كه كسی خود را شیعه بداند و ما اهل بیت را دوست بدارد؟ به خدا سوگند، شیعیان ما كسانی هستند كه از گناهان پرهیز كنند و از خدا اطاعت كنند. و نشانه های شیعه همان فروتنی و ترس از خدا و پیوسته یاد خدا و نماز و روزه و نیكوكاری است...».
این یك نمونه از روایاتی است كه در این مورد، وارد شده است. دهها نمونه در روایات شیعه از ائمه اهل بیت در این موضوع وارد شده و اگر هم بر فرض روایتی بر خلاف این آمده باشد كه چون مخالف قرآن و روایت قطعی است، نباید مورد توجه قرار گیرد. و یا باید در پرتو روایت صحیح تفسیر شود. من به عنوان یك جوان شیعی از طراح این سؤال می خواهم فردی را نشان دهد كه به خاطر این نوع روایات گناه كرده باشد.
در حالی كه شما از پیامبر اسلام نقل می كنید كه درباره اهل بدو گفت: «اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة»، هركاری خواستید بكنید، بهشت بر شما واجب شده است.(2)
ولی در مقابل، شما سلفی ها، با تربیت تروریستها تمام محرّمات الهی را زیر پا می گذارید، نه به خون پیر و جوان و كودكی احترام می گذارید و نه به اموال مسلمانان و به عرض زنان آنان. همۀ مسلمانان جز یك مشت پیروان محمد بن عبدالوهاب از نظر شما مشرك و مرتدند و باید آنها را از دم تیغ گذراند و اموالشان را غارت و زنانشان را اسیر كرد و مردانشان را كشت؟ كدام یك از این دو فرقه نسبت به محرمات الهی جری تر است؟
پی نوشت ها:
1. امالی شیخ طوسی، ص743 و كافی، ج2/73.
2. صحیح بخاری نافع، كتاب مغازی، 304، حدیث
3983