سؤال92:شیعیان، زیدیه را كافر قرار می دهند، با اینكه زیدیه دوستداران اهل بیت هستند.

پاسخ
این یكی دیگر از تهمتهای اوست كه بدون دلیل افترا می بندد، و در پیشگاه خدا به عنوان «مفتری» مجازات خواهد شد.
شیعیان برای امام زیدیه به نام زید بن علی احترام خاصی قائلند. وقتی شهادت زید را به امام صادق خبر دادند، اشك از دیدگانش سرازیر شد و به خانوادۀ زید و خانواده های شهدای آن قیام كمك مالی كرد. فقط یك گروه معدود و غیر موجود به نام بتریه ازاین جمعیت مستثنی هستند.
شیخ مفید در اوائل المقالات می گوید: تنها دو گروه شایستگی نام شیعه دارند: 1.امامیه، 2.زیدیه.(1)
گردآورنده، در سرتاسر این كتابچه كوشیده است، بزرگترین انحراف و اشتباه خود و همفكرانش را كه تكفیر مسلمانان بوده، با فرافكنی از خود سلب كند و آن را به دامن شیعه بچسباند. برای نمونه كافی است همین امروز مجموعۀ فتاوای علمای بزرگ وهّابی را یك بار دیگر مرور كند و فقط به ما بگوید كه كدام فرقه را تكفیر نكرده اند؟ و جان و مال و ناموس كدام گروه از مسلمانان را بر خود حلال ندانسته اند؟‌ و چرا كافران واقعی را برادران خود می دانند و مسلمانان واقعی را كافر می دانند؟ و با آلوده كردن كلمه مقدس «جهاد» به قتل عام بی گناهان می پردازند؟
پی نوشت ها:
1. توبه، آیه48 و 101