سؤال91:اجماع از دیدگاه شیعیان حجّت نیست، به جز این كه معصوم در آن وجود داشته باشد، باید گفت سخنانشان بی معنی است.

اجماع از دیدگاه شیعیان حجّت نیست، فقط زمان می تواند حجت باشد كه معصوم در آن وجود داشته باشد، باید گفت سخنانشان بی معنی است، زیرا وقتی معصوم در كار باشد، نیازی به اجماع نیست.
پاسخ
حجیت اجماع، در حال ظهور امام معصوم، ملاكی دارد، و در زمان غیبت ملاكی دیگر.
در زمانی كه امام ظاهر و آشكار باشد، سخنی كه از شخص او شنیده شود یا از او نقل كنند حجت و دیگر نیازی به اجماع نداریم.
و اگر چیزی از او شنیده شود و یا نقل نگردد امّا دو عادل نقل كنند كه مثلاً همۀ‌ علمای مدینه در عصر امام صادق بر این حكم اتفاق نظر داشتند و احدی را استثناء نكند، در این صورت اتفاق علماء‌ كاشف از قول معصوم بوده و طریقی بر شناسایی دیدگاه اوست، در این صورت اجماع كاملاً مفید و وسیله ای برای شناسایی قول معصوم می باشد. ولی حجیت اجماع در دوران غیبت ملاك دیگری دارد كه در كتابهای اصول، مذكور است.
گردآورندۀ سؤالها تصور كرده است كه امام در میان مجمعین مشخص است و می گوید با وجود چنین اجماعی نیاز به اجماع و اتفاق نیست، در حالی كه جریان بر خلاف آن است.