سؤال89:پیامبر در شرایط سختی قرار گرفت با این حال تقیه نكرد امّا امامان شیعه از تقیه استفاده كرده اند؟

پاسخ
یادآور می شویم كه تقیه از «وقی یقی» اشتقاق یافته یعنی سپر گرفتن در برابر دشمن. عقل و خرد داوری می-كنند كه باید برای پیشبرد مقاصد، از ابزار مشروع بهره گرفت. اگر معنی تقیه این است پس خود پیامبر سه سال از دعوت خود را در مكه با تقیه گذراند، یعنی تبلیغ زیرزمینی داشت، امّا علناً تبلیغ نمی كرد، آنگاه كه آیه«قاصدع بما تؤمر و أعرض عن المشركین* انا كفیناك المستهزئین»(حجر/94) فرود آمد، تقیه ممنوع گشت.
تقیّه سلاح انسان ناتوان است در مقابل دشمن ستمگر و بی رحم كه آزادی عمل و اظهار عقیده را از انسان سلب می كند. اگر در تقیه نكوهشی هست مربوط به فردی است كه آزادیها را از امامان شیعه سلب می كردند، نه بر آنها كه سعی در حفظ آرامش و وحدت مسلمین داشتند و به هر حال این سؤال نیز تكراری است و در گذشته پاسخ آن را گفتیم