سؤال80: اگر کسی بر ثقل اصغر (اهل بیت) طعنه زند، او را تکفیر می کنند، امّا اگر بر قرآن طعنه زند، کار او را توجیه می کنند.

پاسخ:
افترا کار آسانی است، امّا اثبات آن بسیار مشکل است، در کدام کتاب و رساله ای این دو قضیه آمده است؟ گردآورندۀ سؤالها از روی دستپاچگی، فراموش می کند که در بسیاری از موارد ادّعاهای بی-مدرکی را به صورت سؤال مطرح کرده است.