سؤال78: عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان با دختر حسین بن علی به نام فاطمه ازدواج کرد. فرزندی از او به نام محمد متولد شد.

سؤال78
عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان با دختر حسین بن علی به نام فاطمه ازدواج کرد. فرزندی از او به نام محمد متولد شد، آیا ممکن است فاطمه نوۀ ملعون داشته باشد؟ چون شما می گویید شجرۀ ملعونه در قرآن بنی امیه هستند؟
پاسخ
اوّلاً ما نمی گوییم بلکه احادیث شما می گوید:‌ مقصود از شجرۀ‌ ملعونه در قرآن بنی امیه است. عبدالله بن عمر می گوید:‌ پیامبر گفت:‌در رؤیا دیدم فرزندان حکم بن ابی العاص (بنی امیه) چون میمونهایی بر منبرها نشسته اند خدا این آیه را فرستاد: «...وما جعلنا الرؤیا التی أریناک الّا فنتة للناس و الشجرة الملعونة فی القرآن و نخوّفهم فما یزیدهم الّا طغیاناً کبیراً»(اسراء/60). «... و ما آن خواب را به تو نمودیم تا تنها آزمایشی برای مردم و نیز درخت نفرین شده در قرآن باشد. ما آنها را بیم می دهیم، ولی جز سرکشی بزرگ برای آنها چیزی به بار نمی آورد».
یعلی بن مرّة می گوید: ‌رسول خدا فرمود:‌ فرزندان امیه را بر منابر روی زمین دیدم که بر شما فرمان می-رانند و آنها را فرمانروایانی ناشایست خواهید یافت. پیامبر به خاطر این رؤیا غمگین شد و آیۀ یادشده نازل گشت.(1)
ولی در عین حال، اگر شاخه ای از این شجره راه صلاح و پرهیزگاری را پیش بگیرد، مسلّماً مورد لعن نخواهد بود، به حکم «یخرج الحیّ من المیّت و یخرج المیت من الحیّ» و به حکم «ولا تزر وازرة‌ وزر أخری».
پی نوشت ها:
1. الدار المنثور، ج5، تفسیر آیه 60 سورۀ اسراء و روایات دیگر.