سؤال77: شیعه می گوید: ‌شیخین در کنار زدن علی در خلافت موفق شدند، از آنها می پرسیم:‌ خلافت چه دستاوردهای برای خودشان داشت؟

سؤال77
شیعه می گوید: ‌شیخین در کنار زدن علی در خلافت موفق شدند، از آنها می پرسیم:‌ خلافت چه دستاوردهای برای خودشان داشت؟ آنان فرزندان خود را جانشین خود نکردند، در حالی که علی فرزندش حسین را جانشین خود قرار داد؟
پاسخ
گردآورنده این سؤالها تصور می کند که همۀ‌ جوانان شیعه، صحرانشینان چشم و گوش بسته اند. چه دستاوردی مادّی بالاتر از آنکه قدرت سیاسی و حاکمیت سراسر جزیرة العرب را به دست گیرند و اختیار جان و مال مسلمانان با آنان باشد؟ و رقیبان خود را از صحنه حذف کنند؟ و بر غنائم و مالیاتهای اسلامی دست یابند؟ و فرزند هند جگرخوار را بر این امت چیره سازند.
و امّا اینکه چرا فرزندانشان خود را در این مقام نصب نکردند؟‌به خاطر اینکه هیچ زمینه ای برای این کار نبود. شگفت اینکه می گوید علی فرزندش حسین را جانشین خود قرار داد، در حالیکه حسین نبود و حسن بود آن هم حضرت قرار نداد، بلکه به امر الهی بود تو گویی سخن این مرد، مثل گفتار آن گوینده است که گفت:‌ گرگ شیخ یعقوب را بالای مناره خورد. در حالی که شیخ نبود و پیامبر بود یعقوب نبود و یوسف بود، و منار هم نبود و چاه بود، و گرگی هم در کار نبود و اصل واقعه دروغ بود!!
آری این روش را (خلافت موروثی) بنی امیّه پدید آوردند، معاویه برخلاف تعهدی که به امام حسن در صلح خود داده بود، با زور شمشیر از مهاجر و انصار برای فرزند فاسق و بی لیاقت خود یزید بیعت گرفت، و حسین سرور جوانان بهشت به خاطر اینکه حاضر نشد با این فرد نالایق و بی ایمان بیعت کند، پذیرای شهادت شد.