سؤال69: ابوبکر و عمر به خاطر جایگاهی که نزد خدا و پیامبرش داشتند، افتخار دفن شدن در کنار پیامبر را نصیب خود ساختند.

پاسخ:
1.گردآورندۀ این پرسشها بلند گوی سلفی ها است که می گویند کسی که مرد، کار او تمام شده است، و هرگز به دیگران سود و زیانی نمی رساند، و در این مطلب بین انبیا و غیر انبیا، فرقی قائل نیست، بنابراین از نظر او نباید دفن این دو نفر در کنار مرقد رسول خدا فضیلتی به حساب آید.
2.حجره ای که در آن رسول خدا به خاک سپرده شده، مربوط به عایشه دختر ابی بکر بوده است، بنابراین دختر اجازه داد که پدر در آن حجره به خاک سپرده شود، پس از او هنگامی که عمر مجروح شد، پیامی فرستاد و از عایشه درخواست کرد که او هم در همان حجره به خاک سپرده شود، بنابراین دفن آنها در آن حجره نتیجۀ اجازۀ زنی است که به ظاهر مالک آن حجره بود، ولی اجازۀ دفن حسن بن علی را نداد و از این جهت در بقیع مدفون شد و اگر به دیگران اجازه می داد آنان نیز دفن می شدند بنابراین مسأله ای جز اجازه یک زن، در میان نبود.