سؤال68: پیامبر در حجرۀ عایشه دفن می شود در حالی که شما او را به کفر و نفاق متهم می کنید.

پاسخ:
گرد آورندۀ پرسش ها اطلاع تاریخی ندارد. مورخان اهل سنت می گویند: نخستین اختلاف پس از مرگ رسول خدا در محل دفن او بود.
ابوبکر از منطقه ای به نام «سنح»‌ که در آنجا سکونت داشت آمد و اختلاف را حل کرد و گفت: من از پیامبر شنیده ام: پیامبران در هر نقطه ای که بمیرند، باید در همانجا دفن شوند، بنابراین دفن پیامبر دلیل بر دوستی او نسبت به عایشه و یا چیز دیگری نیست.