سؤال67: فرقۀ قادیانی به خاطر ادعای نبوت برای رهبرشان کافر هستند، پس آنها با شیعه که می گویند ائمه دارای ویژگی های پیامبران هستند

پاسخ:
یک مراجعه به کتابهای عقیدتی شیعه تفاوت این دو گروه را به روشنی اثبات می کند. شیعه معتقد است که نبوت به وسیلۀ پیامبر ختم شده و بر احدی پس از وحی، وحی نازل نمی شود، و دیگر پیامبری تا روز رستاخیز نخواهد آمد، ولی این مانع از آن نیست که افراد پاکدامنی دردامان پیامبر تربیت شوند و مورد لطف الهی قرار گیرند که کلیۀ وظایف پیامبر را در رهبری امت به جز تلقی وحی بر عهده گیرند. و این مطلب از حدیث پیامبر که مسلم آن را در صحیح خود نقل کرده است، گرفته شده است: «أنت منّی بمنزلة هارون من موسی الّا أنّه لا نبیّ بعدی»(1) به دست می آید.
گردآورندۀ پرسش ها تصور کرده اگر فردی معصوم از گناه باشد، حتماً باید پیامبر باشد، دیگر نمی داند که مریم معصوم از گناه بود، ولی پیامبر نبود.
او تصور کرده که اگر فردی از غیب خبر داد، باید پیامبر باشد، در حالی که مصاحب موسی کارهای خارق العاده انجام داد و آگاهی از غیب نیز داشت؛ ولی پیامبر نبود.
یوسف که هنوز به مقام نبوت نرسیده بود در زندان از سرنوشت دو زندانی خبر داد ولی پیامبر نبود.
پی نوشت ها:
1. صحیح مسلم، به شماره 2404.