سؤال65: شیعیان فضایل علی را از اصحاب پیامبر نقل می کنند و در عین حال معتقدند اکثر اصحاب پیامبر راه ارتداد را در پیش گرفتند.

پاسخ
بارها یادآور شدیم که این نسبتها به شیعه اتهامی بیش نیست، اتهاماتی که او مرتب بدون ذکر مدرک آنها را تکرار می کند. شگفت اینجاست خود صحاح بر ارتداد اکثریت صحابه گواهی می دهند، و در این مورد به کتاب جامع الاصول، جلد دهم، قسمت حوض کوثر مراجعه شود.
در آن کتاب، 10 روایت از صحاج و سنن نقل می کند که پیامبر گروهی از یاران خود را کنار حوض کوثر می بیند و می خواهد به آنها اجازۀ ورود دهد، ولی همۀ آنها رانده می شوند و خطاب می رسد: تو نمی دانی که آنها پس از درگذشت تو چه کردند، آنها به قهقرا برگشته و مرتد شده اند. و قسمتی از آن احادیث را در مقدمه کتاب آوردیم.
آیا صحیح است آنچه که در کتاب های خودشان هست به ما نسبت می دهد؟ از این گذشته کراراً گفتیم قسمت عظیمی از صحابه پیشگامان تشیع بودند و اسامی آنها در کتابها مذکور است و اگر در برخی از کتابهای رجالی یا حدیثی شیعه، مسألۀ ارتداد برخی از صحابه مطرح شده است، اخبار آحادی است که ارزش علمی ندارد، و در صورت صحت، مقصود نادیده گرفتن وصایت و امامت علی است.
از این گذشته به اتفاق دانشمندان حدیث در روایات متواتر، اسلام و ایمان و تقوا شرط نیست، بلکه همین که جمعی خبر دهند که اتفاق آنان بر کذب محال عادی باشد، خبر آنان پذیرفته می شود. حدیث غدیر را 120 نفر از صحابه نقل کرده اند، آیا می شود این حدیث را نادیده گرفت؟