سؤال62: دین در دوران پیامبر کامل شد، خداوند می فرماید:‌ «الیوم أکملت لکم دینکم» و مذهب شیعه بعد از وفات پیامبر پدید آمده است.

پاسخ:
تشیع چیزی نیست که پس از پیامبر اسلام پدید آمده باشد زیرا تشیع به معنای پیروی از پیامبر در تمام آنجه که آورده است می باشد و از آن جمله ولایت علی و فرزندان اوست و تشیع به این معنا عین اسلام است، نه جدا از اسلام، تو گویی تشیع و اسلام دو روی یک سکه هستند.
بنابراین، تشیع یک مکتب سیاسی یا کلامی نیست که پس از پیامبر پدید آمده باشد، و خود پیامبر بودند که نام شیعه را بر پیروان علی نهاده، و در تفسیر آیۀ «انّ الّذین آمنوا و عملوا الصالحات أولئک هم خیر البریّة»(سورۀ بینه، آیه7) روایاتی در این مورد وارد شده است.(1)
البته نامگذاری پیروان علی به شیعه با خود پیامبر بوده و در این مورد، چهل روایت در مدارک اهل سنت وارد شده است. طبرسی و سیوطی فقط برخی از آنها را نقل کرده اند.
واتفاقاً آیۀ «الیوم أکملت لکم دینکم» در روز غدیر فرود آمده و آن روزی بوده که پیامبر با تعیین معمار آیندۀ اسلام، دین را به حد کمال رساند مقصود از این تکمل، تکمیل فروع نیست، زیرا پس از این آیه آیات و روایاتی دربارۀ احکام و فروع آمده است. این تکمیل، در زمینۀ اصول و ارکان بوده است.
در این مورد، به تفسیر آیۀ «الیوم أکملت لکم دینکم» به کتاب «المیزان فی تفسیر القرآن» و کتاب شریف «الغدیر»، مراجعه فرمایید.
پی نوشت ها:
1. تفسیر طبری و تفسیر الدر المنثور، تفسیر سورۀ بینه.