سؤال55: علی یکی از فرزندان خود را مکنّی به ابی بکر کرده بود که با برادرش در کربلا کشته شد. چرا شیعه این قضیه را پنهان می کنند

سؤال55
طبق نقل ابوالفرج اصفهانی و اربلی در کشف الغمّه، علی یکی از فرزندان خود را مکنّی به ابی بکر کرده بود که با برادرش در کربلا کشته شد. چرا شیعه این قضیه را پنهان می کنند و فقط بر کشته شدن حسین تکیه می نمایند؟(1)
پاسخ
من در شگفتم چگونه می گوید شیعه این قضیه را پنهان می کند، و حال آن که مطلب را از کتابهای شیعه نقل می کند و آن را اربلی شیعی از شیخ مفید آورده است. باز هم می گوید: شیعه این قضیه را پنهان می کند!!
مسأله نامگذاری فرزندان به نام های خلفا در سؤال سوم آمده بود و پاسخ در آنجا گفته شد و ثابت گردید که این اسامی اختصاصی به خلفا نداشته است بلکه از نامهای بسیار رایج و بین اعراب قبل و بعد از اسلام است.
گذشته بر این اعمال نوعی سپر بلا بود که در سؤال سوم بیان گردید.
پی نوشت ها:
1. کشف الغمه، ج2، ص62، و نویسنده به جای صفحه واقعی ص 360 را آدرس داده است و این حاکی از آن است که خود به کتاب مراجعه نکرده است. ما گرفتار چنین محقق ههای بی مایه ای هستیم که با دستپاچگی خود را به آب و آتش می زنند.