سؤال53: دو نفر از ائمه زمام خلافت را به دست گرفته اند. پس خلافت و فرمانروایی ده نفر بقیه کجاست؟

پاسخ:
گردآورنده پرسش ها تصور کرده است که مراد از خلافت، خلافت انتخابی است و لذا می گوید: خلافت آن ده نفر دیگر کجاست؟ او از مکتب استادان خود پیروی می کند و امامت را یک مقام دنیوی و یک قدرت ظاهری تلقی می کند و چون آن ده نفر دیگر انتخاب نشدند و قدرت ظاهری نداشتند، پس فاقد خلافت بودند، در حالی که امامت به سان نبوت یک منصب الهی است با این تفاوت که پیامبر، پذیرای وحی و پایه گذار دین است، در حالی که امام بیانگر شریعت و ادامه دهندۀ راه پیامبر است. خواه مردم بپذیرند، خواه نپذیرند. مشروعیت امامت از آنها گرفته نشده است. در اینجا سرزنش متوجه مردم است که چرا حجت خدا را نشناختند و از آنها پیروی نکردند، نه متوجه آن امام و حجت خدا که چرا قدرت نداشته است.